Program do zarządzania finansami w firmie


Opis funkcjonalności

UniFirma: Finanse i Księgowość

- kompleksowy system wspomagania rozliczeń finansowych firmy. Ścisła integracja z pozostałymi modułami UniFirmy automatyzuje przepływ danych pomiędzy aplikacjami, minimalizuje pracochłonność, zmniejsza możliwość wystąpienia pomyłek. Automatyczne formularze

Program do zarządzania finansamiPlan kont
• W pełni definiowalny plan kont o wielu poziomach subkont
• Kopiowanie wzorców subkont
• Automatyczne tworzenie kont rozrachunkowych
• Import struktury z pliku
• Kontrola dostępu do wybranych kont
• Konta pozabilansowe

Księga główna
• Dowolna ilość okresów rozrachunkowych
• Dowolna definicja roku obrachunkowego np. od 1.06.rok do 31.05.rok+1
• Przejrzysta struktura: okres rozrachunkowy->grupa paczek->paczki->zbiory dokumentów
• Różne interfejsy wprowadzania danych (księgowanie jedno i wielostronne, faktur VAT, wyciągów bankowych itp)
• Równoczesne księgowanie w czterech walutach (np.usd, euro, zł)
• Dekrety automatyczne: Dowolnie konfigurowane do księgowania dokumentów z innych aplikacji UniFirmy (Sprzedaż, Produkcja, Kadry Płace, Środki trwałe)
• Narzędzia księgowe: replikacje księgowań, polecenie przeksięgowania, polecenie rozksięgowania, przeksięgowanie końca roku, przeksięgowanie VAT itp.
• Automatyczne tworzenie i zmiana bilansu otwarcia nowego roku
• Kręgi kosztów
• Automatyzacja rozliczeń kosztów rodzajowych z kosztami według miejsc powstawania
• Rozdzielnik kosztów
• Sprawdzenie kont zespołów 4 i 5
• Kontrola poprawności paczek
• Automatyzacja wprowadzania wyciągów bankowych: integracja z home banking-em
• Automatyczne rozliczanie różnic kursowych
• Podstawowe zestawienia księgowe (salda, obroty, zapisy, zestawienie obrotów i sald)
• Automatyczny wynik finansowy (dowolna ilość, dowolna definicja np. wynik podatkowy i bilansowy)
• Dziennik operacji

Rozrachunki
• Zobowiązania, należności, rozrachunki publiczno prawne, rozrachunki pracowników
• Dla konta, kontrahenta, grupy kontrahentów, przeterminowane, w okresie itp.
• Kalendarz płatności (Cash Flow)
• Automatyczne wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia sald i kompensaty
• Struktura przeterminowania zobowiązań i należności w układzie okresowym i w układzie kontrahentów
• Integracja z systemem "Przelewy"
• Automatyczne rozliczanie kompensat
• Automatyczne naliczanie odsetek

Rejestry VAT
• Dowolne typy i rodzaje rejestrów
• Automatyczne tworzenie rejestrów na podstawie dokumentów z modułu Sprzedaży i Księgi Głównej
• Przejrzysty podział rejestrów
• Zestawienie rejestrów: sprzedaży, zakupów, ogółem
• Rejestry VAT UE
• Rejestry oczekujące
• Sprawdzenia z dokumentami i księgą główną
• Deklaracja VAT 7 wypełniana automatycznie

Kasa i Bank
• Wspólny z modułem Sprzedaży

Sprawozdania, analizy i raporty
• Predefiniowane: bilans, rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna i porównawcza)
• Zestawienia usprawniające wypełnianie CIT-2, PIT-5, F-01 itp.
• Zestawienia dla potrzeb zakładu pracy chronionej
• Dowolnie definiowane analizy wartościowe i wskaźnikowe
• Analizy periodyczne tabelaryczne i graficzne
• Edytor formularzy na bazie którego w systemie generowane są deklaracje np. VAT-7, PIT-8 itp